Depeartment of Women and Child Development
घरेलु हिंसाबाट प्रभावितका लागि संचालित सेवा केन्द्र सम्वन्धि बिबरण
जिल्ला अा.व. महिना
क्र.सं. बिवरण यस महिनाको प्राप्त उजुरी फछ्रर्योट
यस महिनामा सेवा केन्द्रवाट सेवा प्राप्त गरेका प्रभावित । पीडितको संख्याः
1 अदालतबाट सम्प्रेषण भै आएको
2 प्रहरीबाट
3 स्वास्थ्य केन्द्रबाट
4 स्थानीय निकायबाट
5 केन्द्र उपकेन्द्रमा सोझै प्राप्त
6 अन्य
घरेलु हिंसाको प्रकारः
1कुटपिट
2गाली बेजती
3यौन दुर्व्यवहार
4आर्थिक हिंसा
5अन्य
सेवा केन्द्रवाट उपलव्ध सेवाहरूः
1स्वास्थ्य उपचार
2कानूनी सेवा
3मनोविमर्श
4मुद्दा दायर
5सीप विकास तालिम
(प्रकार)
6आय मूलक काम
(प्रकार)
7बीउ पुंजी
(रकम)
8परिवारमा पुनरमिलन
9समुदायमा पुनर्स्थापना
10अन्य