समुह बचत परिचालन - DWCD

समुह बचत परिचालन

क्र.सं. बर्ष महिना सदस्यबाट सङ्कलित बचत बचत मध्ये लगानिमा रहेको जम्मा चालुकोष रकम बिउपुंजी लगानीमा रहेको रकम सबै श्रोतको गरी संस्थाबाट जम्मा लगानीमा रहेको साँवा किशोरी जागरण समूह किशोरी समूह सदस्य किशोरी वृत्त दर्ता भएका महिला संस्था मध्ये गत आब को नाफा नोक्सान गत आबको लेखा परीक्षण चालु वर्षको साधारण सभा गत आबको नाफाबाट चालु आबमा महिला संस्थाले तिरेको कर
समूह मा रहेको रकम समिति मा रहेको रकम संस्था मा रहेको रकम जम्मा मूलधन व्याज भाखा नाघेको भाखा ननाघेको जम्मा भाखा नाघेको साँवा भाखा ननाघेको साँवा जम्मा नाफामा चलेको संस्था जम्मा नाफा रकम घाटामा चलेको संस्था जम्मा घाटा रकम लेखा परीक्षण गराएका संस्था लेखा परीक्षण नगराएका संस्था साधारण सभा बसेका संस्था साधारण सभा नबसेका संस्था करदाता महिला संस्था तिरेको करको रकम
बिभागिए जम्मा