पुनर्स्थापना केन्द्रबाट प्रदत्त सेवाहरु तथा पु - DWCD
::: पुनर्स्थापना केन्द्रबाट प्रदत्त सेवाहरु तथा पुनर्स्थापना कोष
विवरण :
जिल्ला : 0
आर्थिक वर्ष : २०७२/७३
अध्याबधिकरण मिति : 2072-05-05
: 2015
बर्ष : 2072
महिना : आषाढ
उद्धारतर्फको गत आवको : 123
उद्धारतर्फको चालु आवको : 123
उद्धारतर्फको हालसम्मको खर्च : 22
राहततर्फको गत आवको : 123
राहततर्फको चालु आवको : 123
राहततर्फको हालसम्मको खर्च : 22
क्षतिपुर्तीतर्फको गत आवको : 234
क्षतिपुर्तीतर्फको चालु आवको : 234
क्षतिपुर्तीतर्फको हालसम्मको खर्च : 22
पुनर्स्थापना गृहमा रहेको संख्या : 22
कैफियत : dfasfsdf
Edit Delete