WCD


नेपाल सरकार
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय
महिला तथा बालबालिका बिभाग
श्रीमहल, पुल्चोक ललितपुर

पुनर्स्थापना केन्द्रबाट प्रदत्त सेवाहरु तथा पुनर्स्थापना कोष
जिल्ला : विभाग पछिल्लो अध्याबधिकरण मिति: २०७२/०५/०५
सि. नं. विवरण स्थापना बर्ष उद्धार गरिएका प्रभावित राहत प्रदत्त प्रभावित क्षतिपुर्ती दिएका प्रभावित हाल पुनर्स्थापना
गृहमा रहेको
संख्या
कैफियत
गत आव २०७३/७४ को चालु आव २०७४/७५ को जम्मा हालसम्मको
खर्च
गत आव २०७३/७४ को चालु आव २०७४/७५ को जम्मा हालसम्मको
खर्च
गत आव २०७३/७४ को चालु आव २०७४/७५ को जम्मा हालसम्मको
खर्च
जिल्ला उद्धार कोष २०६५ १२३ १२३ २४६ २२ १२३ १२३ २४६ २२ २३४ २३४ ४६८ २२ २२ dfasfsdf
केन्द्रबाट प्राप्त पुनर्स्थापना गृह संचालन कोष २०६५ ४५ ५५ १०० ५५ ५५ ५५ ११० ५५ ५५ ५५ ११० ५५ ५५ sdfasdf
जम्मा १६८ १७८ ३४६ ७७ १७८ १७८ ३५६ ७७ २८९ २८९ ५७८ ७७ ७७