पुनर्स्थापना केन्द्रबाट प्रदत्त सेवाहरु तथा पु - DWCD
:::::: पुनर्स्थापना केन्द्रबाट प्रदत्त सेवाहरु तथा पुनर्स्थापना कोष ::::::
विवरण *
:
जिल्ला *
:
आर्थिक वर्ष *
:
अध्याबधिकरण मिति *
:
बर्ष *
:
महिना *
:
उद्धारतर्फको गत आवको
:
उद्धारतर्फको चालु आवको
:
उद्धारतर्फको हालसम्मको खर्च *
:
राहततर्फको गत आवको
:
राहततर्फको चालु आवको
:
राहततर्फको हालसम्मको खर्च *
:
क्षतिपुर्तीतर्फको गत आवको
:
क्षतिपुर्तीतर्फको चालु आवको
:
क्षतिपुर्तीतर्फको हालसम्मको खर्च *
:
पुनर्स्थापना गृहमा रहेको संख्या *
:
कैफियत
: