पुनर्स्थापना केन्द्रबाट प्रदत्त सेवाहरु तथा पु - DWCD
जिल्ला आ व महिना
पुनर्स्थापना केन्द्रबाट प्रदत्त सेवाहरु तथा पुनर्स्थापना कोष
सि. नं. विवरण स्थापना बर्ष उद्धार गरिएका प्रभावित राहत प्रदत्त प्रभावित क्षतिपुर्ती दिएका प्रभावित हाल पुनर्स्थापना
गृहमा रहेको
संख्या
Actions
गत आव २०७३/७४
को
चालु आव २०७४/७५
को
जम्मा को
खर्च
गत आव २०७३/७४
को
चालु आव २०७४/७५
को
जम्मा हालसम्म
को
खर्च
गत आव २०७३/७४
को
चालु आव २०७४/७५
को
जम्मा हालसम्म
को
खर्च
1 जिल्ला उद्धार कोष २०६५ १२३ १२३ २४६ २२ १२३ १२३ २४६ २२ २३४ २३४ ४६८ २२ २२
2 केन्द्रबाट प्राप्त पुनर्स्थापना गृह संचालन कोष २०६५ ४५ ५५ १०० ५५ ५५ ५५ ११० ५५ ५५ ५५ ११० ५५ ५५
प्रिन्ट गर्नुस