प्रबर्धित संस्थाहरुको बिबरणिका - DWCD
::: प्रबर्धित संस्थाहरुको बिबरणिका
जिल्ला : धनुषा
बर्ष : 2073
महिना : श्रावण
आर्थिक वर्ष : २०७३/७४
अध्याबधिकरण मिति : 2072/01/01
संस्थाको नाम : घरेलू
दर्ता मिति : 2072/01/01
संचिति : 44
स्वामित्व : 44
सदस्यतर्फी नगद प्रबाह : 44
श्रोत परिचालन : 44
सामेली : 44
नवपुस्ताको सम्मिलन : 4
सहभागिता : 44
उत्कृस्टता क्रम : 44
श्रेणी : 44