WCD


नेपाल सरकार
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय
महिला तथा बालबालिका बिभाग
श्रीमहल, पुल्चोक ललितपुर

प्रबर्धित संस्थाहरुको बिबरणिका
जिल्ला : विभाग पछिल्लो अध्याबधिकरण मिति: २०७२/०१/०१
संस्थाको नाम दर्ता मिति अभिप्रप्ति सूचक (प्रत्येकमा ०-१०० प्रतिशत) अभिप्रप्ति सूचकांक
(औसतमा ०-१०० प्रतिशत)
उत्कृस्टता
क्रम
श्रेणी
संचिति स्वामित्व सदस्यतर्फी
नगद प्रबाह
श्रोत परिचालन सामेली नवपुस्ताको
सम्मिलन
सहभागिता
महिला बिभाग २०७२/०१/०१ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४।०० ४४
गाबिस २०७२/०१/०१ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४।०० ४४
घरेलू २०७२/०१/०१ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ३८।२९ ४४
जम्मा १३२ १३२ १३२ १३२ १३२ ९२ १३२