प्रबर्धित संस्थाहरुको बिबरणिका - DWCD
जिल्ला आ व महिना
प्रबर्धित संस्थाहरुको बिबरणिका
सि. नं. संस्थाको नाम दर्ता मिति अभिप्रप्ति सूचक (प्रत्येकमा ०-१०० प्रतिशत) श्रेणी Actions
संचिति स्वामित्व सदस्यतर्फी
नगद प्रबाह
श्रोत परिचालन सामेली नवपुस्ताको
सम्मिलन
सहभागिता
1 गाबिस २०७२/०१/०१ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४
2 घरेलू २०७२/०१/०१ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४
3 महिला बिभाग २०७२/०१/०१ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४ ४४
प्रिन्ट गर्नुस