व्यावसायिक महिला समुहको विकासक्रम - DWCD
::: व्यावसायिक महिला समुहको विकासक्रम
जिल्ला :
बर्ष :
महिना : बैशाख
आर्थिक वर्ष :
अध्याबधिकरण मिति : 2072-05-05
: 2015-09-11
संस्थाको नाम : sdfasdf
ब्यबसाय : asdasdf
प्रारम्भ बर्ष :
संचालन स्थल : asdasdf
समिति अन्तर्गत संचालन भए नभएको : भएको
तालिमप्राप्त सदस्य : 100
प्रदत्त स्थापना खर्च अनुदान रु. : 200.67
साझा व्यावसायिक सेवा अनुदान रु. : 150.67
बढेको : 1
घटेको : 0
जम्मा गरिरहेका : 0
गत आवमासबैजनाको बिक्रि : 234
कैफियत : dasfasdf
Edit Delete