WCD


नेपाल सरकार
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय
महिला तथा बालबालिका बिभाग
श्रीमहल, पुल्चोक ललितपुर

व्यावसायिक महिला समुहको विकासक्रम
जिल्ला : विभाग पछिल्लो अध्याबधिकरण मिति: २०७२/०५/०५
सि. नं. संस्थाको नाम ब्यबसाय प्रारम्भ बर्ष संचालन स्थल समिति अन्तर्गत
सन्चालन भए,
नभएको
तालिमप्राप्त
सदस्य
प्रदत्त स्थापना
खर्च अनुदान
रु.
साझा
व्यावसायिक
सेवा अनुदान रु.
हालसम्म व्यवसायमा
संलग्न घटे बढेका
सदस्य संख्या
गत आवमा
सबैजनाको
बिक्रि
कैफियत
भएको नभएको बढेको घटेको जम्मा
गरिरहेका
sdfasdf asdasdf २०६३ asdasdf भएको - १०० २००।६७ १५०।६७ २३४