व्यावसायिक महिला समुहको विकासक्रम - DWCD
:::::: व्यावसायिक महिला समुहको विकासक्रम ::::::
जिल्ला *
:
बर्ष *
:
महिना *
:
आर्थिक वर्ष *
:
अध्याबधिकरण मिति *
:
संस्थाको नाम *
:
ब्यबसाय *
:
प्रारम्भ बर्ष *
:
संचालन स्थल *
:
समिति अन्तर्गत संचालन भए नभएको *
:
तालिमप्राप्त सदस्य *
:
प्रदत्त स्थापना खर्च अनुदान रु. *
:
साझा व्यावसायिक सेवा अनुदान रु. *
:
बढेको *
:
घटेको *
:
जम्मा गरिरहेका *
:
गत आवमासबैजनाको बिक्रि
:
कैफियत
: