व्यावसायिक महिला समुहको विकासक्रम - DWCD
जिल्ला आ व महिना
व्यावसायिक महिला समुहको विकासक्रम
सि. नं. संस्थाको नाम ब्यबसाय प्रारम्भ बर्ष संचालन स्थल समिति अन्तर्गत
सन्चालन भए,
नभएको
तालिमप्राप्त
सदस्य
प्रदत्त स्थापना
खर्च अनुदान
रु.
साझा
व्यावसायिक
सेवा अनुदान रु.
हालसम्म व्यवसायमा
संलग्न घटे बढेका
सदस्य संख्या
गत आवमा
सबैजनाको
बिक्रि
Actions
भएको नभएको बढेको घटेको जम्मा
गरिरहेका
1 sdfasdf asdasdf २०६३ asdasdf भएको - १०० २००।६७ १५०।६७ २३४
प्रिन्ट गर्नुस