लक्षित समुह सदस्य - DWCD

लक्षित समूह सहभागिता

क्र.सं. जिल्ला लक्षित समूह सहभागिता
समूह संख्या सदस्य संख्या समूहमा आवद्ध सदस्य संख्या निश्किृय समूह समिति संख्या समिति संख्या
महिला विकास कार्यक्रम दर्ता भएका तदर्थ संख्या जम्मा
दलित जनजाति अन्य जम्मा संख्या सदस्य संख्या
बिभागिए जम्मा 0 0