कार्यक्रमको फैलावट - DWCD

महिला विकास कार्यक्रमको फैलावट

क्र.सं. जिल्ला क्षेत्र विस्तार जम्मा
म.वि.का.
कार्यक्रम लागू भएका गाविस कार्यक्रम लागू भएका गाविस वडा कार्यक्रम लागू भएका नगरपालिका कार्यक्रम लागू भएका नगरपालिका वडा गा.वि.स. वडा
बिभागिए जम्मा