प्रयोजन अनुसारको कोष खर्च प्रगति - DWCD
:::::: प्रयोजन अनुसारको कोष खर्च प्रगति ::::::
अध्याबधिकरण मिति *
:
कोषको विवरण *
:
जिल्ला *
:
आर्थिक वर्ष *
:
बर्ष *
:
महिना *
:
गत आव सम्मको प्राप्त रकम
:
प्राप्त रकम
:
गत आव सम्मको खर्च
:
चालु आवको खर्च
:
कूल खर्च
:
बाँकि रकम
:
रकम पाउने प्रभावित संख्या
:
तत्काल उद्धार खर्च रकम
:
तत्काल उद्धार प्रभावित संख्या
:
औषधी उपचार खर्च रकम
:
औषधी उपचार प्रभावित संख्या
:
मनोसामाजिक परामर्श खर्च रकम
:
मनोसामाजिक परामर्श प्रभावित संख्या
:
कानूनी सहायता खर्च रकम
:
कानूनी सहायता प्रभावित संख्या
:
ब्यबसाय गर्नको लागि बिउपुंजी खर्च रकम
:
ब्यबसाय गर्नको लागि बिउपुंजी प्रभावित संख्या
:
पुनर्स्थापना खर्च रकम
:
पुनर्स्थापना प्रभावित संख्या
:
बिउपुंजी प्राप्त गरी ब्यबसाय गरिरहेकाको संख्या
:
हिंसाको प्रकार *
:
कोलेनिका बाट आर्थिक विवरण प्रमाणित मिति *
: