प्रयोजन अनुसारको कोष खर्च प्रगति - DWCD
जिल्ला कोष आ व महिना
कोषको श्रोत र उपयोगको हिसाब
सि. नं. कोषको विवरण स्थापना बर्ष प्राप्त रकम खर्च मौज्दात पछिल्लो
अध्याबधिकरण
मिति
कोलेनिकाबाट
आर्थिक विवरण
प्रमाणित मिति
गत आव २०७३/७४ सम्मको यस आव २०७४/७५ को गत आव २०७३/७४ सम्मको यस आव २०७४/७५ को
लैंगिक हिंसा निवारण कोष २०६८ ३४५६७८ २३००० १००० १०० ३६७५७८ २०७२/०५/०५ २०७२/०२/०१
प्रिन्ट गर्नुस्