प्रयोजन अनुसारको कोष खर्च प्रगति - DWCD
:::::: प्रयोजन अनुसारको कोष खर्च प्रगति ::::::
अध्याबधिकरण मिति *
:
कोषको विवरण *
:
जिल्ला *
:
आर्थिक वर्ष *
:
बर्ष *
:
महिना *
:
गत आव सम्मको प्राप्त रकम *
:
यस आवको प्राप्त रकम *
:
गत आव सम्मको खर्च *
:
चालु आवको खर्च
:
कूल खर्च *
:
बाँकि रकम *
:
रकम पाउने प्रभावित संख्या *
:
तत्काल उद्धार खर्च रकम *
:
तत्काल उद्धार प्रभावित संख्या *
:
औषधी उपचार खर्च रकम *
:
औषधी उपचार प्रभावित संख्या *
:
मनोसामाजिक परामर्श खर्च रकम *
:
मनोसामाजिक परामर्श प्रभावित संख्या *
:
कानूनी सहायता खर्च रकम *
:
कानूनी सहायता प्रभावित संख्या *
:
ब्यबसाय गर्नको लागि बिउपुंजी खर्च रकम *
:
ब्यबसाय गर्नको लागि बिउपुंजी प्रभावित संख्या *
:
पुनर्स्थापना खर्च रकम *
:
पुनर्स्थापना प्रभावित संख्या *
:
बिउपुंजी प्राप्त गरी ब्यबसाय गरिरहेकाको संख्या *
:
हिंसाको प्रकार
:
कोलेनिका बाट आर्थिक विवरण प्रमाणित मिति
: