प्रयोजन अनुसारको कोष खर्च प्रगति - DWCD
जिल्ला कोष आ व महिना
प्रयोजन अनुसारको कोष खर्च प्रगति
SN कोषको विवरण गत आव सम्मको खर्च चालु आवको खर्च कूल खर्च बाँकि रकम रकम पाउने प्रभावित संख्या तत्काल उद्धार औषधी उपचार मनोसामाजिक परामर्श कानूनी सहायता ब्यबसाय गर्नको लागि बिउपुंजी पुनर्स्थापना बिउपुंजी प्राप्त गरी ब्यबसाय गरिरहेकाको संख्या Actions
खर्च रकम प्रभावित संख्या खर्च रकम प्रभावित संख्या खर्च रकम प्रभावित संख्या खर्च रकम प्रभावित संख्या खर्च रकम प्रभावित संख्या खर्च रकम प्रभावित संख्या
1 लैंगिक हिंसा निवारण कोष १००० १०० ११०० २०० १०० १००० १०० १२३४ १२ १२३४ १२ १२३११ १२ २२३ २३२ ३२३२ २२ ४४
प्रिन्ट गर्नुस