चालुकोष परिचालनको हिसाब - DWCD
::: चालुकोष परिचालनको हिसाब
जिल्ला : 0
आर्थिक वर्ष :
बर्ष : 2073
महिना : आषाढ
अध्याबधिकरण मिति : 2072/01/01
: 2015-05-08
चालुकोष प्राप्त आर्थिक वर्ष :
श्रोतको नाम :
प्राप्त रकम रु. : 100
बैंक खाता बाट प्राप्त रु. : 100
बिउपुंजी लगानी बाट प्राप्त रु. : 100
समिति संख्या : 100
संस्था संख्या : 100
लगानीमा रहेको कूल रकम रु. : 100
बैंक खातामा रहेको रकम रु. : 100
भाखा नाघेको साँवा रकम रु. : 100
भाखा ननाघेको साँवा रकम रु. : 100
बेरुजु र रहे, परेको रकम रु. : 100
कैफियत : dfasf
Edit Delete