चालुकोष परिचालनको हिसाब - DWCD
::: चालुकोष परिचालनको हिसाब
जिल्ला : 0
आर्थिक वर्ष :
बर्ष : 2073
महिना : आषाढ
अध्याबधिकरण मिति : 2072-05-05
: 2015-09-11
चालुकोष प्राप्त आर्थिक वर्ष :
श्रोतको नाम :
प्राप्त रकम रु. : 25000
बैंक खाता बाट प्राप्त रु. : 25002
बिउपुंजी लगानी बाट प्राप्त रु. : 200
समिति संख्या : 200
संस्था संख्या : 20
लगानीमा रहेको कूल रकम रु. : 2000
बैंक खातामा रहेको रकम रु. : 2000
भाखा नाघेको साँवा रकम रु. : 2000
भाखा ननाघेको साँवा रकम रु. : 2000
बेरुजु र रहे, परेको रकम रु. : 2000
कैफियत : के हो के हो
Edit Delete