चालुकोष परिचालनको हिसाब - DWCD
:::::: चालुकोष परिचालनको हिसाब ::::::
जिल्ला *
:
आर्थिक वर्ष *
:
बर्ष *
:
महिना *
:
अध्याबधिकरण मिति *
:
चालुकोष प्राप्त आर्थिक वर्ष *
:
श्रोतको नाम *
:
प्राप्त रकम रु.
:
बैंक खाता बाट प्राप्त रु.
:
बिउपुंजी लगानी बाट प्राप्त रु.
:
समिति संख्या
:
संस्था संख्या
:
लगानीमा रहेको कूल रकम रु.
:
बैंक खातामा रहेको रकम रु.
:
भाखा नाघेको साँवा रकम रु.
:
भाखा ननाघेको साँवा रकम रु.
:
बेरुजु र रहे, परेको रकम रु.
:
कैफियत *
: