WCD


नेपाल सरकार
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय
महिला तथा बालबालिका बिभाग
श्रीमहल, पुल्चोक ललितपुर

चालुकोष परिचालनको हिसाब
जिल्ला : विभाग पछिल्लो अध्याबधिकरण मिति: २०७२/०५/०५
सि. नं. चालुकोष
प्राप्त
आव
श्रोतको नाम प्राप्त
रकम रु.
प्राप्त ब्याज जम्मा लगानीमा रहेको लगानीमा रहेको
कूल रकम रु.
बैंक खातामा
रहेको रकम रु.
जम्मा रकम रु. लगानीमा रहेको मध्ये बेरुजु रहे,
परेको
रकम रु.
कैफियत
बैंक खाता
बाट
प्राप्त रु.
बिउपुंजी लगानी
बाट
प्राप्त रु.
समिति संख्या संस्था संख्या भाखा नाघेको
साँवा रकम रु.
भाखा ननाघेको
साँवा रकम रु.
२०७२/७३ नेपाल सरकार २५००० २५००२ २०० ५०२०२ २०० २० २००० २००० ४००० २००० २००० २००० के हो के हो
२०७२/७३ MGEP १०० १०० १०० ३०० १०० १०० १०० १०० २०० १०० १०० १०० dfasf
जम्मा २५१०० २५१०२ ३०० ५०५०२ ३०० १२० २१०० २१०० ४२०० २१०० २१०० २१००