चालुकोष परिचालनको हिसाब - DWCD
जिल्ला आ व महिना
चालुकोष परिचालनको हिसाब
सि. नं. चालुकोष
प्राप्त
आव
श्रोतको नाम प्राप्त
रकम रु.
प्राप्त ब्याज जम्मा लगानीमा रहेको लगानीमा रहेको
कूल रकम रु.
बैंक खातामा
रहेको रकम रु.
जम्मा रकम रु. लगानीमा रहेको मध्ये बेरुजु रहे,
परेको
रकम रु.
Actions
बैंक खाता
बाट
प्राप्त रु.
बिउपुंजी लगानी
बाट
प्राप्त रु.
समिति संख्या संस्था संख्या भाखा नाघेको
साँवा रकम रु.
भाखा ननाघेको
साँवा रकम रु.
1 २०७२/७३ नेपाल सरकार २५००० २५००२ २०० ५०२०२ २०० २० २००० २००० ४००० २००० २००० २०००
2 २०७२/७३ MGEP १०० १०० १०० ३०० १०० १०० १०० १०० २०० १०० १०० १००
प्रिन्ट गर्नुस