बेरुजु असुली तथा सम्परि - DWCD
::: बेरुजु असुली तथा सम्परिछनको अवस्था
जिल्ला : 0
आर्थिक वर्ष :
अध्याबधिकरण मिति : 2072-05-05
: 2015-09-11
बेरुजु रकम : 100000
बेरुजु असुली : 10000
कैफियत : के भएको यो देसमा
Edit Delete