WCD


नेपाल सरकार
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय
महिला तथा बालबालिका बिभाग
श्रीमहल, पुल्चोक ललितपुर

बेरुजु असुली तथा सम्परिछनको अवस्था
जिल्ला : विभाग पछिल्लो अध्याबधिकरण मिति: २०७२/०५/०५
आव बेरुजु रकम चालु आवमा सम्परिछं भएको फर्छ्यौट हुन बाँकि कैफियत
रकम प्रतिशत
बिगत आव २०७२/७३ सम्मको११०००० १४१०० १२.८२ ९५९०० के भएको यो देसमा
गत आव २०७३/७४ को थप११३००० १४३०० १२.६५ ९८७०० के भएको यो देसमा