बेरुजु असुली तथा सम्परि - DWCD
जिल्ला आ व महिना
बेरुजु असुली तथा सम्परिछनको अवस्था
SN अध्याबधिकरण मिति बेरुजु रकम बेरुजु असुलीActions
1 2072-05-05 १००००० १००००
2 2072-06-05 ५००० ४०००
3 2072-05-05 ३००० २००
4 2072-05-05 ५००० १००
प्रिन्ट गर्नुस