अपाङ्ग विवरण - DWCD

अपाङ्गता परिचय पत्र विवरण

जिल्ला : विभाग             बर्ष र महिना : 2071 श्रावण महिना District Detail
अपाङ्गताको प्रकार                                 यस महिना भन्दा अघिको यस महिनाको हाल सम्मको
वर्ग पूरानो ढाँचा जम्मा वर्ग पूरानो ढाँचा जम्मा वर्ग पूरानो ढाँचा जम्मा
क पूर्ण असक्त ख अति असक्त ग मध्यम घ सामान्य क पूर्ण असक्त ख अति असक्त ग मध्यम घ सामान्य क पूर्ण असक्त ख अति असक्त ग मध्यम घ सामान्य
पु पु पु पु पु पु पु पु पु पु पु पु
1. शारिरीक सम्बन्धि 34 18 34 34 34 34 34 34 4 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 18 34 34 34 34 34 34 4 256
2. दृष्टि सम्बन्धि 2.1 दृष्टिविहिन 82 56 82 82 82 82 82 82 6 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 56 82 82 82 82 82 82 6 630
2.2 न्यून दृष्टिविहिन 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80
3. सुनाई सम्बन्धि 3.1 बहिरा 9 9 9 9 9 9 9 9 9 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 9 9 72
3.2 सूस्त श्रवण 14 14 14 14 14 14 14 14 14 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 14 14 14 14 14 14 14 112
4. श्रवण दृष्टि विहिन 12 12 12 12 12 12 12 12 12 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 96
5. स्वर बोलाई सम्बन्धि 11 11 11 11 11 11 11 11 11 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 88
6. मानसिक अपाङ्गता 6.1 बौद्धिक अपाङ्गता 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80
6.2 मानसिक अस्वस्थता 18 18 18 18 18 18 18 18 18 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 144
6.3 अटिज्म 16 16 16 16 16 16 16 16 16 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 16 16 16 16 16 16 16 128
7. बहु अपाङ्गता 11 11 11 11 11 11 11 11 74 88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 11 11 11 11 11 11 74 88
विभाग जिल्लाको जम्मा 227 185 227 227 227 227 227 227 184 1,774 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 185 227 227 227 227 227 227 184 1,774