अपाङ्ग विवरण - DWCD

अपाङ्गता परिचय पत्र विवरण

जिल्ला : विभाग             बर्ष र महिना : 2071 ज्येष्ठ महिना District Detail
अपाङ्गताको प्रकार                                 यस महिना भन्दा अघिको यस महिनाको हाल सम्मको
वर्ग पूरानो ढाँचा जम्मा वर्ग पूरानो ढाँचा जम्मा वर्ग पूरानो ढाँचा जम्मा
क पूर्ण असक्त ख अति असक्त ग मध्यम घ सामान्य क पूर्ण असक्त ख अति असक्त ग मध्यम घ सामान्य क पूर्ण असक्त ख अति असक्त ग मध्यम घ सामान्य
पु पु पु पु पु पु पु पु पु पु पु पु
1. शारिरीक सम्बन्धि 1 15 1 1 1 1 1 1 1 22 33 3 3 3 3 3 3 3 3 54 34 18 4 4 4 4 4 4 4 76
2. दृष्टि सम्बन्धि 2.1 दृष्टिविहिन 78 52 78 78 78 78 78 78 2 598 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 82 56 82 82 82 82 82 82 6 630
2.2 न्यून दृष्टिविहिन 3 3 3 3 3 3 3 3 3 24 7 7 7 7 7 7 7 7 7 56 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80
3. सुनाई सम्बन्धि 3.1 बहिरा 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 9 9 9 9 9 9 9 9 9 72
3.2 सूस्त श्रवण 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40 9 9 9 9 9 9 9 9 9 72 14 14 14 14 14 14 14 14 14 112
4. श्रवण दृष्टि विहिन 6 6 6 6 6 6 6 6 6 48 6 6 6 6 6 6 6 6 6 48 12 12 12 12 12 12 12 12 12 96
5. स्वर बोलाई सम्बन्धि 7 7 7 7 7 7 7 7 7 56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 11 11 11 11 11 11 11 11 11 88
6. मानसिक अपाङ्गता 6.1 बौद्धिक अपाङ्गता 8 8 8 8 8 8 8 8 8 64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16 10 10 10 10 10 10 10 10 10 80
6.2 मानसिक अस्वस्थता 9 9 9 9 9 9 9 9 9 72 9 9 9 9 9 9 9 9 9 72 18 18 18 18 18 18 18 18 18 144
6.3 अटिज्म 8 8 8 8 8 8 8 8 8 64 8 8 8 8 8 8 8 8 8 64 16 16 16 16 16 16 16 16 16 128
7. बहु अपाङ्गता 7 7 7 7 7 7 7 7 70 56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32 11 11 11 11 11 11 11 11 74 88
विभाग जिल्लाको जम्मा 136 124 136 136 136 136 136 136 123 1,076 91 61 61 61 61 61 61 61 61 518 227 185 197 197 197 197 197 197 184 1,594