अपाङ्ग विवरण - DWCD
अपडेट गर्नुस

अपाङ्गता परिचय पत्र विवरण

जिल्ला : विभाग             बर्ष र महिना : 2071 श्रावण महिना
अपाङ्गताको प्रकार वर्ग पूरानो ढाँचा जम्मा
क पूर्ण असक्त ख अति असक्त ग मध्यम घ सामान्य
पु पु पु पु
1. शारिरीक सम्बन्धि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. दृष्टि सम्बन्धि 2.1 दृष्टिविहिन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 न्यून दृष्टिविहिन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. सुनाई सम्बन्धि 3.1 बहिरा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 सूस्त श्रवण 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. श्रवण दृष्टि विहिन 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. स्वर बोलाई सम्बन्धि 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. मानसिक अपाङ्गता 6.1 बौद्धिक अपाङ्गता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 मानसिक अस्वस्थता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.3 अटिज्म 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. बहु अपाङ्गता 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0