अपाङ्ग विवरण - DWCD
अपडेट गर्नुस

अपाङ्गता परिचय पत्र विवरण

जिल्ला : विभाग             बर्ष र महिना : 2071 ज्येष्ठ महिना
अपाङ्गताको प्रकार वर्ग पूरानो ढाँचा जम्मा
क पूर्ण असक्त ख अति असक्त ग मध्यम घ सामान्य
पु पु पु पु
1. शारिरीक सम्बन्धि 33 3 3 3 3 3 3 3 3 54
2. दृष्टि सम्बन्धि 2.1 दृष्टिविहिन 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32
2.2 न्यून दृष्टिविहिन 7 7 7 7 7 7 7 7 7 56
3. सुनाई सम्बन्धि 3.1 बहिरा 5 5 5 5 5 5 5 5 5 40
3.2 सूस्त श्रवण 9 9 9 9 9 9 9 9 9 72
4. श्रवण दृष्टि विहिन 6 6 6 6 6 6 6 6 6 48
5. स्वर बोलाई सम्बन्धि 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32
6. मानसिक अपाङ्गता 6.1 बौद्धिक अपाङ्गता 2 2 2 2 2 2 2 2 2 16
6.2 मानसिक अस्वस्थता 9 9 9 9 9 9 9 9 9 72
6.3 अटिज्म 8 8 8 8 8 8 8 8 8 64
7. बहु अपाङ्गता 4 4 4 4 4 4 4 4 4 32
जम्मा 91 61 61 61 61 61 61 61 61 518