अपाङ्ग विवरण - DWCD
2071 बैषाख महिनाको अपाङ्गता परिचय पत्र विवरण |
अपाङ्गताको प्रकार वर्ग पूरानो ढाँचा जम्मा
क पूर्ण असक्त ख अति असक्त ग मध्यम घ सामान्य
पु पु पु पु
जम्मा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0