अपाङ्ग विवरण - DWCD
जिल्ला: साल: महिना:
सि. नम्बर जिल्ला बर्ष - महिना  
1 विभाग 2070 - ज्येष्ठ रिपोर्ट हेर्नुस संशोधन गर्नुस
2 विभाग 2070 - पौष रिपोर्ट हेर्नुस संशोधन गर्नुस
3 विभाग 2071 - श्रावण रिपोर्ट हेर्नुस संशोधन गर्नुस
4 विभाग 2071 - भाद्र रिपोर्ट हेर्नुस संशोधन गर्नुस
5 ताप्लेजुंग 2073 - आश्विन रिपोर्ट हेर्नुस संशोधन गर्नुस
6 धनुषा 2071 - बैषाख रिपोर्ट हेर्नुस संशोधन गर्नुस
7 धनुषा 2071 - ज्येष्ठ रिपोर्ट हेर्नुस संशोधन गर्नुस
8 धनुषा 2071 - आषाढ रिपोर्ट हेर्नुस संशोधन गर्नुस
9 धनुषा 2071 - श्रावण रिपोर्ट हेर्नुस संशोधन गर्नुस